การประชุมวิชาการระดับชาติ

smarts ครั้งที่ 8


วันที่ 22 มิถุนายน 2561  เวลา 8.30-16.30 น.
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


กำหนดการประชุม SMARTS ครั้งที่ 8

ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8


SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งหน่วยงาน ทั้ง 4 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ขึ้นอย่างต่อเนื่องกันทุกปีมาเป็นเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2554 - 2560)  ในปีพ.ศ. 2561 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นปีที่ 8 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งสถาบันเครือข่ายและจากสถาบันต่างๆ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

สาขาวิชาของบทความ
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน กฎหมาย สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม วรรณคดี ศิลปกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด สื่อสารมวลชน การบัญชี การเงินและการธนาคาร ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ การศึกษา

 

กำหนดการ และรูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม


กำหนดการส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ

กำหนดการ
ระยะเวลา
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และชำระเงิน
1 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนองาน
20 เมษายน 2561
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
18 พฤษภาคม 2561
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว
25 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
28 พฤษภาคม 2561
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8
22 มิถุนายน 2561

รูปแบบการนำเสนอผลงาน
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที

รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม

การเขียนบทความ    ไฟล์ template บทความ

แบบฟอร์มเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาที่เสนอผลงาน

หนังสือรับรองผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

หนังสือรับรองการปรับแก้ผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

** บทความวิจัยของท่านจะเผยแพร่ในรูปแบบ proceedings ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันประชุม **

อัตราค่าลงทะเบียน


ประเภท
จำนวน (บาท/คน)
ค่าลงทะเบียนประกอบด้วย
ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ
     - บุคลลทั่วไป
       (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2561)
1,500 บาท
หนังสือรับรองการตีพิมพ์
เล่มรวมบทคัดย่อ
เกียรติบัตร
กระเป๋าเอกสาร
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
     - บุคคลทั่วไป
2,000 บาท
     - นักศึกษาและบุคลาการ
       เครือข่าย SMARTS
1,000 บาท
ผู้เข้าร่วมการประชุม
     - บุคคลทั่วไป
       (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2561)
500 บาท
เล่มรวมบทคัดย่อ
กระเป๋าเอกสาร
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
     - บุคคลทั่วไป
700 บาท

กรณี 1 บทความ มีผู้นำเสนอมากกว่า 1 คน มีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ
จำนวน (บาท/คน)
ลำดับ 1
ลำดับ 2
ลำดับ 3
บุคคลทั่วไป (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2561)
1,500
1,000
500
บุคคลทั่วไป
2,000
1,000
500
นักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย SMARTS
1,000
500
500

ขั้นตอนการลงทะเบียน ส่งบทความ และแจ้งชำระเงิน


 1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์
 2. Save บทความฉบับเต็มในรูปแบบ .doc และ .pdf โดยตั้งชื่อไฟล์บทความเป็น ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง
 3. ส่งมาที่อีเมล์ smarts.conferences@gmail.com
 4. ชำระค่าลงทะเบียน ผ่านช่องทาง
  • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
   • ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม
    ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม บริการทางวิชาการ
    เลขที่บัญชี 986-5-34173-5
   • ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล วันที่ และเวลาที่โอนเงิน มาที่ smarts.conferences@gmail.com
 5. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและชำระเงินได้ภายใน 2 วันทำการ หลังจากทำการลงทะเบียนและชำระเงิน

หมายเหตุ
1. คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน หากบทความไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้
2. หากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ทางคณะกรรมการจะไม่คืนค่าลงทะเบียน ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ โดยได้รับเอกสารการประชุมและอาหารกลางวัน
3. นักศึกษาที่เสนอผลงานเพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษา ขอให้ส่งหนังสือรับรองผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมงาน

ติดต่อสอบถาม


คุณจิราภรณ์ ชัยมงคล/ คุณอ้อมนภา จำปาอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร 034-261-066

smarts.conferences@gmail.com
Smarts Society

แผนผังรถตู้หน้ามหาวิทยาลัย      ที่พักบริเวณมหาวิทยาลัย


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000