การประชุมวิชาการระดับชาติ

smarts ครั้งที่ 10


วันที่ 26 มิถุนายน 2563  เวลา 8.30-16.30 น.
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10


SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งหน่วยงาน ทั้ง 4 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ขึ้นอย่างต่อเนื่องกันทุกปีมาเป็นเวลา 9 ปี (พ.ศ. 2554 - 2562) ในปีพ.ศ. 2563 นี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นปีที่ 10 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งสถาบันเครือข่ายและจากสถาบันต่างๆ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

สาขาวิชาของบทความ
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ประชากรศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สื่อสารมวลชน วรรณคดี ภาษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร การท่องเที่ยว-การโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ การจัดการโลจิสติกส์ นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

แผนการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่10


กำหนดการส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ

กำหนดการ
ระยะเวลา
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และชำระเงิน
6 มกราคม - 3 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน
10 เมษายน 2563
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
22 พฤษภาคม 2563
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว
1 มิถุนายน 2563
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
5 มิถุนายน 2563
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10
26 มิถุนายน 2563

 

การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที

รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม

การเขียนบทความ    ไฟล์ template บทความ

แบบฟอร์มเพิ่มเติม สำหรับนิสิตนักศึกษาที่เสนอผลงาน

หนังสือรับรองผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

หนังสือรับรองการปรับแก้ผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

** บทความวิจัยของท่านจะเผยแพร่ในรูปแบบ proceedings ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันประชุม **

อัตราค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานวิชาการ


ค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

ลักษณะการเข้าร่วม
จำนวน (บาท/คน)
ลำดับ 1
ลำดับ 2
ลำดับ 3
บุคคลทั่วไป (ลงทะเบียนก่อน 31 ม.ค. 2563)
1,500
1,000
500
บุคคลทั่วไป
2,000
1,000
500
นิสิตนักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย SMARTS
1,000
500
500

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม
จำนวน (บาท/คน)
ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติ
     - บุคคลทั่วไป
500 บาท
     - บุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนก่อน 31 มกราคม 2563
700 บาท
     - บุคคลทั่วไปไม่รับเอกสาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
     - เครือข่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการลงทะเบียน ส่งบทความ และแจ้งชำระเงิน


 1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์
 2. Save บทความฉบับเต็มในรูปแบบ .doc และ .pdf โดยตั้งชื่อไฟล์บทความเป็น ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง
 3. ส่งมาที่อีเมลms.smarts10@gmail.com
 4. ชำระค่าลงทะเบียน ผ่านช่องทาง
  • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 426-052534-9
    สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
    ชื่อบัญชี Miss Supapas Kumtanode and Miss Rattiyaporn  Baroonphan
   • ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล วันที่ และเวลาที่โอนเงิน มาที่ ms.smarts10@gmail.com
 5. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและชำระเงินได้ภายใน 2 วันทำการ หลังจากทำการลงทะเบียนและชำระเงิน

หมายเหตุ
1. คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน หากบทความไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้
2. หากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ทางคณะกรรมการจะไม่คืนค่าลงทะเบียน ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ โดยได้รับเอกสารการประชุมและอาหารกลางวัน
3. นักศึกษาที่เสนอผลงานเพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษา ขอให้ส่งหนังสือรับรองผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ติดต่อสอบถาม


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์: 038-352-828 ต่อ 661143,661136

E-mail: ms.smarts10@gmail.com
Facebook: Smarts Society (https://www.facebook.com/SmartsSociety)

ที่พักบริเวณมหาวิทยาลัย


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230