การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

smarts ครั้งที่ 9


วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562  เวลา 8.30-16.30 น.
ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการงานประชุมวิชาการ SMARTS ครั้งที่ 9

โครงการประชุมวิชาการ SMARTS ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9


SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งหน่วยงาน ทั้ง 4 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ขึ้นอย่างต่อเนื่องกันทุกปีมาเป็นเวลา 8 ปี (พ.ศ. 2554 - 2561)  ในปีพ.ศ. 2562 นี้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นปีที่ 9 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งสถาบันเครือข่ายและจากสถาบันต่างๆ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

สาขาวิชาของบทความ
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ประชากรศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สื่อสารมวลชน วรรณคดี ภาษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร การท่องเที่ยว-การโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ การจัดการโลจิสติกส์ นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

แผนการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่9


กำหนดการส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ

กำหนดการ
ระยะเวลา
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และชำระเงิน
1 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน
23 เมษายน 2562
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
17 พฤษภาคม 2562
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว
24 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
27 พฤษภาคม 2562
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9
21 มิถุนายน 2562

 

แผนการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SMARTS ครั้งที่9


กำหนดการส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ

กำหนดการ
ระยะเวลา
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และชำระเงิน
1 มกราคม - 19 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน
23 เมษายน 2562
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
17 พฤษภาคม 2562
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว
24 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
27 พฤษภาคม 2562
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9
21 มิถุนายน 2562

รูปแบบการนำเสนอผลงาน
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที

รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม

การเขียนบทความ    ไฟล์ template บทความ

แบบฟอร์มเพิ่มเติม สำหรับนิสิตนักศึกษาที่เสนอผลงาน

หนังสือรับรองผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

หนังสือรับรองการปรับแก้ผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

** บทความวิจัยของท่านจะเผยแพร่ในรูปแบบ proceedings ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันประชุม **

อัตราค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานวิชาการ


ค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ
จำนวน (บาท/คน)
ลำดับ 1
ลำดับ 2
ลำดับ 3
บุคคลทั่วไป (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2562)
1,500
1,000
500
บุคคลทั่วไป
2,000
1,000
500
นิสิตนักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย SMARTS
1,000
500
500

 

ค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ และผู้เข้าร่วม

ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ   

ค่าลงทะเบียน

ต่างชาติ คนไทย
บุคคลทั่วไป เครือข่าย บุคคลทั่วไป เครือข่าย
บุคคลทั่วไปก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 200 USD 100 USD 4,000 2,500
บุคคลทั่วไป 250 USD 5,000
ลำดับที่2 - 1,500 500
ลำดับที่3 - 1,000 500

 

ประเภท
จำนวน (บาท/คน)
ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติ
     - บุคคลทั่วไป
       (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2562)
500 บาท
     - บุคคลทั่วไป
700 บาท
     - บุคคลทั่วไปไม่รับเอกสาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
     - เครือข่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
     - บุคคลทั่วไป
50 USD
     -เครือข่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน ส่งบทความ และแจ้งชำระเงิน


 1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์
 2. Save บทความฉบับเต็มในรูปแบบ .doc และ .pdf โดยตั้งชื่อไฟล์บทความเป็น ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง
 3. ส่งมาที่อีเมล smarts.conferences@gmail.com
 4. ชำระค่าลงทะเบียน ผ่านช่องทาง
  • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 418-012401-1
    สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
    ชื่อบัญชี Mrs.Tannikarn Soonsinpai Chayantrakom and Miss Jiraporn Treewisessorn
   • ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล วันที่ และเวลาที่โอนเงิน มาที่ smarts.conferences@gmail.com
 5. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและชำระเงินได้ภายใน 2 วันทำการ หลังจากทำการลงทะเบียนและชำระเงิน

หมายเหตุ
1. คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน หากบทความไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้
2. หากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ทางคณะกรรมการจะไม่คืนค่าลงทะเบียน ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ โดยได้รับเอกสารการประชุมและอาหารกลางวัน
3. นักศึกษาที่เสนอผลงานเพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษา ขอให้ส่งหนังสือรับรองผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ติดต่อสอบถาม


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร 02-649-5000 ต่อ 11725

socsmarts@gmail.com
Smarts Society

ที่พักบริเวณมหาวิทยาลัย


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110