การประชุมวิชาการระดับชาติ

SMARTS 12

“SIGNAL COMES AND GOES: CREATIVITIES AFTER REOPENING WORLD 2023 , THE CHANGE IN SOCIETY AND CULTURE FOR SMART CITY”

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม

กำหนดการส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ

กำหนดการ ระยะเวลา
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และชำระเงิน ขยายเวลา 23 ม.ค. - 25 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน 27 เม.ย. 2566
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 24 พ.ค. 2566
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว 1 มิ.ย. 2566
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม 6 มิ.ย. 2566
ส่งไฟล์วิดีโอการนำเสนอบทความ 14 มิ.ย. 2566
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 12 23 มิ.ย. 2566

การนำเสนอบทความ

รูปแบบออนไลน์ ใช้เวลาเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที

** บทความวิจัยของท่านจะเผยแพร่ในรูปแบบ proceedings ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ **

*** บทความที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่นจะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความของการประชุมในครั้งนี้

รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม

การจัดเตรียมผลงานนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)

รายละเอียดจัดเตรียมบทความฉบับเต็ม

ไฟล์ template บทความฉบับเต็ม

การจัดเตรียมผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

การเตรียมไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (ความยาวของผลงานบทความฉบับเต็ม จำนวน 5-10 หน้ากระดาษ A4)

รายละเอียดจัดเตรียมบทความฉบับเต็ม

ไฟล์ template บทความฉบับเต็ม

การเตรียมไฟล์โปสเตอร์

ไฟล์ template โปสเตอร์

 

แบบฟอร์มเพิ่มเติม สำหรับนิสิตนักศึกษาที่เสนอผลงาน

หนังสือรับรองผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

หนังสือรับรองการปรับแก้ผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

ลักษณะการเข้าร่วม จำนวนคน (บาท/คน)
ลำดับ 1 ลำดับ 2 ลำดับ 3
บุคคลทั่วไป 2,000 1,000 500
นิสิตนักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย SMARTS* 1,000 500 500

* เครือข่าย SMARTS ได้แก่ 8 สถาบัน ต่อไปนี้ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

ขั้นตอนการลงทะเบียน ส่งบทความ และแจ้งชำระเงิน

  1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์
  2. ส่งอีเมล "บทความฉบับเต็ม" ในรูปแบบ .doc และ .pdf โดยตั้งชื่อไฟล์บทความเป็น ชื่อ-นามสกุล มาที่ smarts.conferences@gmail.com
  3. ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่ "ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขบัญชี 986-5-34173-5 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บริการทางวิชาการ
  4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล วันที่ และเวลาที่โอนเงิน มาที่ smarts.conferences@gmail.com

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 12

SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 5 สถาบัน 6 คณะวิชา 2 สมาคม คือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ขึ้นอย่างต่อเนื่องกันทุกปีมาเป็นเวลา 11 ปี (พ.ศ. 2554 - 2565) ในปี พ.ศ. 2566 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นปีที่ 12 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งสถาบันเครือข่ายและจากสถาบันต่างๆ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

สาขาวิชาของบทความ

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ประชากรศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สื่อสารมวลชน วรรณคดี ภาษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร การท่องเที่ยว-การโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ การจัดการโลจิสติกส์ นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ติดต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 0 34 109300 ต่อ 3334
E-mail : smarts.conferences@gmail.com
Facebook : Smarts Society