การประชุมวิชาการระดับชาติ

SMARTS 11

“NEW NORMAL, NEW THINKING, NEW CHALLENGES”

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น.
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

กำหนดการส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ

กำหนดการ ระยะเวลา
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และชำระเงิน 28 ม.ค. - 6 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน 12 พ.ค. 2565
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 มิ.ย. 2565
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว 8 มิ.ย. 2565
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม 13 มิ.ย. 2565
ส่งไฟล์วิดีโอการนำเสนอบทความ 17 มิ.ย. 2565
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 11 24 มิ.ย. 2565

การนำเสนอบทความ

รูปแบบออนไลน์ ใช้เวลาเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที

** บทความวิจัยของท่านจะเผยแพร่ในรูปแบบ proceedings ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการภายใน 3 สัปดาห์หลังจากวันประชุม **

รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม

การจัดเตรียมผลงานนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)

รายละเอียดจัดเตรียมบทความฉบับเต็ม

ไฟล์ template บทความฉบับเต็ม

การจัดเตรียมผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

การเตรียมไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (ความยาวของผลงานบทความฉบับเต็ม จำนวน 5-10 หน้ากระดาษ A4)

รายละเอียดจัดเตรียมบทความฉบับเต็ม

ไฟล์ template บทความฉบับเต็ม

การเตรียมไฟล์โปสเตอร์

ไฟล์ template โปสเตอร์

 

แบบฟอร์มเพิ่มเติม สำหรับนิสิตนักศึกษาที่เสนอผลงาน

หนังสือรับรองผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

หนังสือรับรองการปรับแก้ผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

ลักษณะการเข้าร่วม จำนวนคน (บาท/คน)
ลำดับ 1 ลำดับ 2 ลำดับ 3
บุคคลทั่วไป 2,000 1,000 500
นิสิตนักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย SMARTS* 1,000 500 500

* เครือข่าย SMARTS ได้แก่ 6 สถาบัน ต่อไปนี้ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขั้นตอนการลงทะเบียน ส่งบทความ และแจ้งชำระเงิน

  1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์
  2. ส่งอีเมล "บทความฉบับเต็ม" ในรูปแบบ .doc และ .pdf โดยตั้งชื่อไฟล์บทความเป็น ชื่อ-นามสกุ มาที่ smarts.conferences@gmail.com
  3. ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินมาที่ "ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 069-3-74898-4 ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภท ออมทรัพย์"
  4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล วันที่ และเวลาที่โอนเงิน มาที่ smarts.conferences@gmail.com
  5. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและชำระเงินได้ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 7 ก.พ. 2565– วันจันทร์ที่ 18 เม.ย. 2565

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 11

SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 5 สถาบัน 6 คณะวิชาคือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ขึ้นอย่างต่อเนื่องกันทุกปีมาเป็นเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2554 - 2564) ในปี พ.ศ. 2565 นี้ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นปีที่ 11 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งสถาบันเครือข่ายและจากสถาบันต่างๆ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

สาขาวิชาของบทความ

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ประชากรศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สื่อสารมวลชน วรรณคดี ภาษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร การท่องเที่ยว-การโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ การจัดการโลจิสติกส์ นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ติดต่อ

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์: 0 3410 9686 ต่อ 205592 หรือ 205594

E-mail: smarts.conferences@gmail.com

Facebook: Smarts Society