ข่าวประกาศ

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการ SMARTS 6

อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 15-2-2016
เปิดรับบทความฉบับเต็ม
14 ธันวาคม 2558 - 15 เมษายน 2559
ลงทะเบียนและชำระเงิน
14 ธันวาคม 2558 - 15 เมษายน 2559
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
13 พฤษภาคม 2559
แจ้งผลการปรับแก้บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
20 พฤษภาคม 2559
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว
25 พฤษภาคม 2559
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
17 มิถุนายน 2559

บทความที่ผู้เข้าชมมากที่สุด

 • การศึกษาความรู้และความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ ผู้น าเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต-หทัยรัตน์ มาประณีต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, เบ็ญจรัศม์ มาประณีต กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สถานบันเทิงในยุครับวัฒนธรรมแบบอเมริกัน พ.ศ. 2500 – 2520-ยุวรี โชคสวนทรัพย์ นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • การเชื่อมโยงความและเนื้อหารายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก -สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อุดังลีปันมหัศจรรย์ใต้โคลนตม : พื้นที่การสร้างเครือข่ายทางสังคมของชุมชนบากันเคย-ขนิษฐา มะเห นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑
 • ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา-อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สารบัญ-smarts 1
 • ฟาร์มทะเล : ชุมชนกับการจัดการพื้นที่ทะเล-จิตติมา รุลปักษ์ นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • มโนทัศน์พื้นที่ค าว่า “หลัง” ในภาษาไทย-ศุภชัย ต๊ะวิชัย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ชื่อเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์-กฤติกา ชูผล นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • การสร้างอัตลักษณ์ของเด็กก าพร้าในสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน -ิชชุตา ชูแก้ว นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑
 • บทความวิชาการออนไลน์

  Fanpage


   

  โครงการที่ผ่านมา
  ถาม - ตอบ

  เครือข่ายวิชาการ


  ผู้สนับสนุนโครงการ