รายละเอียดโครงการ

1.ภาษาและวรรณกรรม

2.ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม

3.การพัฒนาองค์กรและการจัดการ

4.การจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน

5.ศาสนา ชุมชน

6.การท่องเที่ยว เทคโนโลยี

7.สังคมและวัฒนธรรม

8.ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS