รายละเอียดโครงการ

1.ภาษาและวรรณกรรม

2.การบริหารและการจัดการ

3.สังคมและวัฒนธรรม

4.ศิลปะ การสื่อสาร และการท่องเที่ยว

5.ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS