รายละเอียดโครงการ

1.ภาษาและวรรณกรรม

2.การศึกษาและสังคมศึกษา

3.ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และการพัฒนาชุมชน

4.ศิลปะและเทคโนโลยีสังคม

5.รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และกฏหมาย

6.การบริหาร การจัดการ และการจัดการโลจิสติกส์

7.เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี

8.ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS

9.หน้าปก Proceedings