รายละเอียดโครงการ

สารบัญและกำหนดการนำเสนอ

1. การตลาดและการท่องเที่ยว

2. การบริหารและการจัดการ

3. รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์

4. การพัฒนาชุมชน

5. การศึกษา

6. ประวัติศาสตร์และปรัชญา

7. ภาษาและวรรณกรรม ภาษาศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์

8. สังคมวิทยา มานุษยวิทยาและภูมิศาสตร์

9. ศิลปกรรมศาสตร์

10. ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS

หน้าปก Proceedings