รายละเอียดโครงการ

สารบัญและกำหนดการนำเสนอ

1. ประวัติศาสตร์

2. ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา

3. การเงินและการธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์

4. การจัดการและโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์

5. การท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา

6. การบริหารและการจัดการ

7. ภาษาศาสตร์ วรรณคดี สื่อสารมวลชน

8. สังคมวิทยา พัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ กฏหมาย

9. ระดับนานาชาติ

10. ผลงานวิจัยนิสิตระดับปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว สังคมศึกษา ศิลปกรรม

11. ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ศิลปกรรม การท่องเที่ยว การศึกษา

หน้าปก Proceedings