รายละเอียดโครงการ

1. การจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน

2. ภาษา ศาสนา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

3. การพัฒนาองค์การและการจัดการ

4. การบริหารการตลาด

5. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. การบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่น

7. นานาชาติ

8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน